Rambler's Top100
ЗАКОН

Постанова від 3 травня 2007 р. N 689 Київ Про утворення Державного концерну "Укрторф"

Законодатель: Кабинет Министров

П останова

від 3 травня 2007 р. N 689

Про утворення Державного концерну “Укрторф”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державний концерн “Укрторф”, до складу якого

входять державні підприємства згідно з додатком.

2. Затвердити Статут Державного концерну “Укрторф”, що

додається.

3. Вважати утворення Державного концерну “Укрторф” позитивним

ефектом для суспільних інтересів, що переважає негативні наслідки

обмеження конкуренції.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 травня 2007 р. N 689

ПЕРЕЛІК

державних підприємств, що входять до

складу Державного концерну “Укрторф”

426302 Волиньторф, с. Прилісне Маневицького району

2968154 Житомирторф

2968177 Київторф

2968160 Коростишівський завод “Реммашторф”

2968875 Поділляторф, м. Хмельницький

2968193 Рівнеторф

2968208 Сумиторф

1886833 Укрінспаливо, м. Золотоноша Черкаської області

2968220 Чернігівторф

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 травня 2007 р. N 689

СТАТУТ

Державного концерну “Укрторф”

Загальні положення

Державний концерн “Укрторф” (далі — Концерн) є державним

господарським об'єднанням, контроль за діяльністю якого здійснює

Мінвуглепром.

2. Офіційна назва Концерну:

української мовою: повна — Державний концерн “Укрторф”,

скорочена — Укрторф;

російською мовою: повна — Государственный концерн “Укрторф”,

скорочена — Укрторф;

англійською мовою: повна — “State concern “Ukrtorf”,

скорочена — Ukrtorf.

3. Учасниками Концерну є державні підприємства:

426302 Волиньторф, с. Прилісне Маневицького району;

2968154 Житомирторф;

2968147 Київторф;

2968160 Коростишівський завод “Реммашторф”;

2968875 Поділляторф, м. Хмельницький;

2968193 Рівнеторф;

2968208 Сумиторф;

1886833 Укрінспаливо, м. Золотоноша Черкаської області;

2968220 Чернігівторф.

До складу Концерну можуть входити за рішенням Кабінету

Міністрів України інші державні підприємства.

4. Місцезнаходження Концерну: Україна, 03150, м. Київ-150,

вул. Велика Васильківська, 65.

Юридичний статус Концерну

5. Концерн є юридичною особою.

6. Концерн може набувати від свого імені майнових і особистих

немайнових прав, нести відповідальність за своїми зобов'язаннями,

бути позивачем і відповідачем у суді.

7. Концерн має самостійний баланс, рахунки в установах

банків, печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням, а також

фірмовий знак та інші реквізити.

8. Концерн діє на принципах повної господарської

самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати

своєї фінансово-господарської діяльності та виконання своїх

зобов'язань.

9. Концерн відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним

йому майном.

10. Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями його

учасників.

Учасники Концерну не несуть відповідальності за його

зобов'язаннями.

11. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями

Концерну, а Концерн не відповідає за зобов'язаннями держави.

12. Концерн має право:

1) укладати від свого імені правочини;

2) утворювати філії, представництва та інші відокремлені

підрозділи, які діють на основі затверджених ним положень;

3) бути учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань з

метою координації діяльності та захисту своїх інтересів;

4) проводити в установленому законодавством порядку операції

з цінними паперами;

5) залучати до співпраці підприємства і організації,

українських та іноземних спеціалістів;

6) самостійно утворювати цільові фонди;

7) розробляти комплекс заходів щодо реалізації спільних з

його учасниками та інвесторами проектів як на території України,

так і за її межами (далі — спільні проекти).

13. Концерн у своїй діяльності керується законами, іншими

нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Концерн у своїй діяльності взаємодіє з органами державної

влади, органами місцевого самоврядування та громадськими

організаціями з питань, що стосуються функціонування
торфовидобувної та торфопереробної промисловості.

Мета і предмет діяльності

14. Метою діяльності Концерну є координація роботи його

учасників, що проводиться за принципом єдиного технологічного

процесу, пов'язаного з видобуванням та переробкою торфу,

спрямовується на забезпечення створення сприятливих умов для

зміцнення їх матеріально-технічної бази, підвищення ефективності

виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринку,

збільшення прибутку від реалізації спільних проектів, оптимізації

інвестування, формування та реалізації єдиної науково-технічної

політики, налагодження ефективних зв'язків у галузі видобування та

переробки торфу, виконання державних програм і державних

замовлень.

15. Предметом діяльності Концерну є:

провадження на засадах ринкових відносин організації

управління, форм і методів господарювання, що забезпечують

узгодження інтересів учасників Концерну і держави;

забезпечення ефективного використання основних фондів,

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі видобування

та переробки торфу, технічного переоснащення, реконструкції і

будівництва нових об'єктів його учасників;

вдосконалення форм і методів взаємовигідних

зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного і

науково-технічного співробітництва його учасників з іноземними

фірмами;

вирішення питань соціально-економічного розвитку його

учасників;

організація ефективного збуту (продажу) торфу і виробленої з

нього продукції;

визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпечення

його учасників, провадження комерційної діяльності, надання

представницьких і комерційних послуг на підставі договорів,

контрактів або через біржі та інші організації;

здійснення заходів з комплексного використання природних

ресурсів і ресурсозбереження;

удосконалення системи технічного контролю, реалізація єдиної

технічної політики з метою підвищення якості торфу і виробленої з

нього продукції, розроблення та впровадження стандартів і

технічних процесів;

провадження інших видів діяльності згідно із законодавством.

Майно і фонди Концерну

16. Джерелами формування майна Концерну є:

грошові внески його учасників;

доходи, одержані від реалізації торфу і виробленої з нього

продукції, виконання робіт і надання послуг, від інших видів

діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення;

майно, придбане у юридичних осіб та громадян в установленому

порядку;

інше майно, набуте відповідно до законодавства.

17. Відчуження державного майна, закріпленого за Концерном,

або зміна його правового режиму будь-яким іншим способом

здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Не допускається відчуження санаторіїв, баз відпочинку,

дитячих оздоровчих закладів, інших об'єктів соціально-культурного

призначення, збудованих за рахунок коштів Концерну, без згоди

Кабінету Міністрів України та трудового колективу (профспілки).

18. Концерн користується землею та природними ресурсами

відповідно до законодавства.

19. Збитки, заподіяні Концерну внаслідок порушення його

майнових прав юридичними особами, громадянами і органами державної

влади, відшкодовуються згідно із законодавством.

20. Концерн використовує прибуток, який залишається в його

розпорядженні після сплати податків та внесення інших обов'язкових

платежів, за напрямами, визначеними фінансовим та інвестиційними

планами, що затверджуються в установленому порядку.

21. Майно Концерну є неподільне і не розподіляється між його

учасниками.

22. За рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні

Концерну, утворюються такі цільові фонди:

реалізації спільних проектів;

резервний;

розвитку;

фінансування інноваційних та інвестиційних проектів;

оплати праці працівників апарату;

амортизаційний;

інші фонди, що необхідні для покриття витрат, пов'язаних з

його діяльністю.

Розмір і порядок формування та використання фондів

затверджуються правлінням Концерну.

Резервний фонд Концерну формується відповідно до його

фінансового плану.

Органи управління Концерну

23. Управління діяльністю Концерну здійснюють правління і

генеральний директор, який очолює правління.

До складу правління входять генеральний директор Концерну та

представники його учасників.

24. Засідання правління є правоможне, якщо на ньому присутні

не менш як третина складу правління.

Кожен член правління має один голос.

25. Рішення правління приймається простою більшістю голосів

присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписує

голова правління.

26. Книга протоколів засідань правління зберігається у

порядку встановленому для зберігання фінансових документів.

27. До компетенції правління Концерну належать питання щодо:

узгодження за поданням генерального директора пропозицій

стосовно створення, реорганізації та ліквідації філій,

представництв та інших відокремлених підрозділів;

попереднього розгляду фінансового та інвестиційних планів

Концерну, спільних проектів, їх кошторисів та звітів про їх

виконання;

затвердження положень та внутрішніх регламентних документів

Концерну;

погодження за поданням генерального директора структури

Концерну і кошторису витрат з його утримання;

здійснення контролю за формуванням політики цін на продукцію

(роботи, послуги), що виробляється (виконуються, надаються)

учасниками Концерну в рамках реалізації спільних проектів;

затвердження планів розвитку Концерну на коротко- і

довгостроковий період;

установлення порядку формування фондів Концерну, здійснення

контролю за утворенням і використанням резервного фонду та інших

його фондів, затвердження річного звіту про їх використання;

погодження інвестиційних планів стосовно активів Концерну та

інвестування в активи, які належать його учасникам, філіям,

представництвам та іншим відокремленим підрозділам;

вибору аудитора Концерну, надання рекомендацій з визначення

розміру оплати аудиторських послуг;

попереднього розгляду звіту про діяльність Концерну та

виконання спільних проектів;

погодження за поданням генерального директора призначення на

посаду керівників філій, представництв та інших відокремлених

підрозділів;

вирішення інших питань діяльності Концерну, що виносяться на

розгляд правління його генеральним директором.

28. Оперативне управління поточною діяльністю Концерну, крім

питань, що належать до компетенції правління, здійснює генеральний

директор.

29. Генеральний директор Концерну та його заступники

призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом

Міністрів України за поданням Міністра вугільної промисловості.

Генеральний директор Концерну підзвітний Кабінетові Міністрів

України, Мінвуглепрому та правлінню Концерну.

30. Генеральний директор Концерну:

1) вчиняє без довіреності юридичні дії від імені Концерну;

2) вирішує питання щодо провадження фінансово-господарської

діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, організації

роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

3) видає учасникам Концерну довіреності, відкриває в

установах банків поточні та інші рахунки;

4) розпоряджається відповідно до законодавства та цього

Статуту майном Укрторфу;

5) затверджує за погодженням з правлінням структуру Концерну

і кошторис витрат з його утримання; самостійно затверджує штатний

розпис та положення про філії, представництва та інші відокремлені

підрозділи;

6) вирішує питання добору кадрів, підготовки та підвищення їх

кваліфікації;

7) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності посадових осіб Концерну, філій,

представництв та інших відокремлених підрозділів;

8) проводить аналіз матеріалів перевірки (ревізії) філій,

представництв, інших відокремлених підрозділів і звітів учасників

Концерну у частині реалізації спільних проектів та приймає рішення

за результатами їх розгляду правлінням Концерну;

9) підписує від імені Концерну в порядку, передбаченому

законодавством та цим Статутом, договори (контракти) у межах своїх

повноважень;

10) видає накази та розпорядження з питань діяльності

Концерну;

11) подає звіти відповідним органам державної влади та

органам місцевого самоврядування в порядку, встановленому

законодавством;

12) укладає від імені Концерну колективний договір з трудовим

колективом та організовує контроль за його виконанням;

13) організовує роботу правління, вносить пропозиції щодо

розподілу обов'язків між його членами;

14) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього

Статуту.

Фонд реалізації спільних проектів

31. З метою реалізації спільних проектів і забезпечення на

початковому етапі діяльності Концерну правління за поданням

генерального директора утворює фонд реалізації спільних проектів.

32. Наповнення фонду реалізації спільних з учасниками

Концерну і інвесторами проектів може проводитися:

шляхом залучення інвестицій;

за рахунок вкладів учасників Концерну;

за рахунок залучення кредитних ресурсів;

шляхом випуску цінних паперів;

будь-яким іншим способом відповідно до законодавства.

Облік і звітність Концерну

33. Концерн веде оперативний, бухгалтерський та інший облік

результатів своєї фінансово-господарської діяльності відповідно до

законодавства.

34. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на

підставі річного бухгалтерського балансу.

35. Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають

затвердженню в установленому законодавством порядку.

36. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його

державної реєстрації і закінчується 31 грудня того самого року.

Кожен наступний фінансовий рік збігається з календарним.

37. Концерн забезпечує подання статистичної звітності органам

державної статистики в обсягах та у строки, передбачені

законодавством.

38. Концерн подає щороку Кабінетові Міністрів України згідно

із законодавством звіт про фінансово-господарську діяльність.

Трудовий колектив

39. Трудовий колектив Концерну складається з працівників, що

беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору

(контракту).

40. Трудовий колектив реалізує свої права через збори

уповноважених представників трудового колективу (профспілкових

органів).

41. Умови організації та оплати праці трудового колективу

Концерну та їх соціального страхування визначаються відповідно до

законодавства.

42. Концерн може надавати відповідно до законодавства пільги

членам трудового колективу.

Внесення змін до Статуту,

реорганізація та ліквідація Концерну

43. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів

України за поданням Мінвуглепрому.

44. Припинення діяльності Концерну відбувається в результаті

його реорганізації або ліквідації.

45. Реорганізація або ліквідація Укрторфу здійснюється за

рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Мінвуглепрому, а у

випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.

46. Ліквідація Концерну здійснюється комісією, призначеною

Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення діяльності

Концерну за рішенням суду — утвореною ним комісією.

Ліквідаційна комісія оцінює майно Концерну, розраховується з

кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Кабінетові

Міністрів України або відповідному суду.

47. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,

розподіляється між учасниками Концерну за рішенням Кабінету

Міністрів України.

48. Концерн є таким, що припинив свою діяльність, з дня

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну

реєстрацію припинення Концерну.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.